JIGNESH SHAH, MD                                                                 ATASU NAYAK, MD                                                           
                President                                                                              Vice-President                                                                              
                                                                                       
           ASHIMA CHAUHAN, MD                                                       ARVIND BHIMRAJ, MD                                           
                       Secretary                                                                                 Treasurer